اطلاعیه


قابل توجه کارکنان و کارگزاران  محترم حج وزیارت


از دارندگان مدرک کاردانی 
جهت شرکت در آزمون
دوره کارشناسی
ناپیوسته پودمانی علمی کاربردی حج و زیارت  ثبت
نام به عمل می آید.


مهلت ثبت نام از تاریخ 1/8/91 لغایت 7/8/91 می باشد              متقاضیان
بـرای ثـبـت نـام بـه سـایـت سـنـجـش
(http://sanjesh.org)مراجعه نمایند .مرکز آموزش علمی کاربردی حج وزیارت استان تهران